CODE OF CONDUCT

Fischer Fönsterdesigns Code of Conduct tydliggör våra värderingar och vårt uppförande internt och externt och ska säkerställa att våra samarbetspartners har samma ambitionsnivå gällande miljö, etik och sociala förhållanden.

 

Fischer Fönsterdesign är en del av Fischer-koncernen. Alla koncernens bolag, oavsett geografisk placering, delar samma etiska, sociala och miljömässiga värderingar.

FÖRETAG

Vi driver en verksamhet  som håller etiskt ansvar, ärlighet och trovärdighet högt och som behandlar människor och miljö väl. Vi håller vad vi lovar och våra affärs- och arbetsmetoder har en hög grad av integritet och transparens.

 

Vi tror att världen är dynamisk och strävar därför ständigt efter att utveckla företagets samlade kompetens och kunskapsnivå samt förbättra våra produkter och tjänster.

 

Genom lyhördhet, flexibilitet, öppna dialoger och respekt vårdar vi goda och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer.

Vi har ordning i vårt eget hus och gör vårt yttersta för att förstå våra kunders behov. Vi är en samarbetspartner som hjälper kunder att välja rätt produkter så att helhetslösningen blir optimal.

 

Vi har nolltolerans mot all form av korruption internt och externt, liksom vi inte heller ger eller tar emot gåvor som kan påverka, eller ge intryck av att påverka, våra egna eller affärspartners beslut.

MEDARBETARE

Våra ömsesidiga relationer bygger på respekt och jämlikhet, och det ges utrymme till att vara de människor vi är. Vår struktur är platt och vi prioriterar en inkluderande arbetskultur där alla har rätt att uttrycka sin åsikt.

 

Vi är öppna och lyhörda för våra medarbetares karaktärsdrag, initiativ och hållning och tolererar under inga omständigheter någon form av diskriminering eller mobbning.

 

Den enskilde medarbetarens kompetensutveckling är en förutsättning för vår framgång. Vi arbetar i ett team och använder våra misstag för att utvecklas och bli bättre och skickligare. Vi tar gemensamt ansvar för misstag.

Vi följer alla nationella och internationella arbetsmiljöregler och ansvarar för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö, såväl psykiskt som fysiskt. Vi främjar initiativ som säkerställer medarbetarnas säkerhet och förebygger olyckor.

 

De anställdas anställningsvillkor är i enlighet med gällande regler och kollektivavtal.

MILJÖ

Vi vill värna om miljön och arbetar aktivt för att vår verksamhet såväl som våra projekt, produkter och tjänster ska ha minimal miljöpåverkan genom alla processer. Majoriteten av våra produkter tillverkas i vår egen fabrik, där vi har full kontroll över samt fokus på att optimera processer, leveranser och logistik.

Vi är kostnadsmedvetna och kontrollerar vår konsumtion med omsorg. 

Vi agerar och utvecklas i samklang med miljön och vår övriga omgivning.

VÄRLDEN

 

Vi stöder till fullo FN:s konvention för barns rättigheter samt FN:s tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption.